Câu chuyện về vị cô bé hoàng đế thứ nhất và cũng chính là duy tuyệt nhất trong lịch sử Việt Nam.

Một mối tình trẻ thơ khởi nguồn cho 1 cuộc gửi giao quyền lực trước nay trước đó chưa từng có.

Sự mở đầu và kết thúc của 2 triều đại phong kiến rực rỡ bậc nhất trong kế hoạch sử…


*
*

Hot ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":312000,"display_regular_price":312000,"image":"title":"badluckvol4in1_compress","caption":"","url":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183327/badluckvol4in1_compress.jpg","alt":"","src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183327/badluckvol4in1_compress-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183327/badluckvol4in1_compress.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183327/badluckvol4in1_compress-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183327/badluckvol4in1_compress-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330125,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"312,000₫","sku":"bl-combo-4-tap","variation_description":"","variation_id":330078,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1.5","weight_html":"1.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":""},"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 1","availability_html":" Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":78000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"badluckvol1_1","caption":"","url":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183340/badluckvol1_1.jpg","alt":"","src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183340/badluckvol1_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183340/badluckvol1_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183340/badluckvol1_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183340/badluckvol1_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330070,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫","sku":"bl-1-combo","variation_description":"","variation_id":330079,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":78000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"badluckvol2_1","caption":"","url":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183341/badluckvol2_1.jpg","alt":"","src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183341/badluckvol2_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183341/badluckvol2_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183341/badluckvol2_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183341/badluckvol2_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330067,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫","sku":"bl-2-combo","variation_description":"","variation_id":330080,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 3","availability_html":" Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":78000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"badluckvol3_1","caption":"","url":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183343/badluckvol3_1.jpg","alt":"","src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183343/badluckvol3_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183343/badluckvol3_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183343/badluckvol3_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183343/badluckvol3_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330062,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫","sku":"bl-3-combo","variation_description":"","variation_id":330081,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":78000,"display_regular_price":78000,"image":"title":"badluckvol4_1","caption":"","url":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1.jpg","alt":"","src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.truthan.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":192,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"78,000₫","sku":"bl-4-combo","variation_description":"","variation_id":330082,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"">">
Chọn một tùy chọnTập 1Tập 2Tập 3Tập 4Bộ 4 tập