Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích


*

Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích


*

Câu hỏi: 

Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Trả lời: C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh


Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích


Nơron có chức năng gì?

A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh C. Trả lời các kích thích

B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích D. Tất cả các phương án

cảm ơn


Chức năng dẫn truyền của nơron là gì?

Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Bạn đang xem: Doraemon có hai chức năng cơ bản đó là gì

Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.Là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh về thân nơron và truyền đi dọc sợi trục.Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Chức năng cơ bản của nơron là:

a) Phản xạ và dẫn truyền xung thần kinh

b) Phản ứng và dẫn truyền xung thần kinh

c) Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

d) Tiếp nhận và trả lời kích thích.


Cảm ứng là gì?

Là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận.

Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.

Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.


 A. Cảm ứng và dẫn truyền C. Cảm ứng và trả lời kích thích

Câu 2. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp?

Câu 3. Khi cơ làm việc nhiều, nguyên nhân gây mỏi cơ chủ yếu là:

B. Thiếu oxi nên tích tụ axit lactic đầu độc cơ. D. Các tế bào cơ hấp thụ nhiều oxi.

A. 75% B. 60% C. 45%  D. 55%

A. Màng sinh chất B. Nhân C. Chất tế bào D. Không bào

 A. Tiểu cầu, bạch cầu, hồng cầu C.Tiểu cầu, ion Ca2+.

A. Mô thần kinh. B. Mô biểu bì . C. Mô cơ. D. Mô liên kết.

Xem thêm: Every King Needs A Queen - Nami/Personality And Relationships

A. Mô cơ, mô sợi, mô sụn, mô xương. C. Mô biểu bì, mô sợi, mô xương, mô mỡ.

Câu 9: Trong quá trình đông máu tế bào máu nào sau đây tham gia hình thành khối đông máu?

Câu 10: Hồng cầu có Hb (huyết sắc tố) kết hợp với CO2 máu có màu

Câu 11. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?